Saturday, 19 June 2010

ITEL LA NYIN SON-KOH

By Suntou Bolonba

Ban kuu sonnko
Moor bee lee daa bijee
kumoo bhee, bee jenkerin
Nko, Alafo Mansaa yee
Tan Tanwu sota le silan
Kanfa laa sii yaata
Tonya burukata

Kumo Mandiya Koten
Alin nkha laa
Kankuran don balo La denkilo
"Alaa bee faa"
Barii Mama Isabari
"Nko, Allaa bee faa Pakii!"
Kumo Banta, santo kumoo siiyata

Nen diya yee tonya buruka
kon nan teyaa ye senbo soto
Nko, bere wulllen laa mala malo
Jiki jensen
Alaman, tuunya yeelo

Itil Laa nyin sonko
Terimaa yee nyo koo mosee
jawoli yee nyoo derr derrr
waa nyaro botaa

Kebali ali kuma
Nin wontee
Daa-Jalo kodii
"Sateew tinyata, din din kebaa bee buwaa"

Nnin dindinwu koo donwu diyaataa ayee
Adundi Kenyo koono

No comments: